Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://inoino.pl/sklep .
Sprzedającym jest Katarzyna Perek-Samosiuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “PRACOWNIA INO-INO patchwork i rękodzieło” z siedzibą w 65-255 Zielona Góra, ul. Zamoyskiego 4c/10, zarejestrowaną pod numerem NIP 973-039-86-23 i Regon 081181790.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2023 r.

I. Definicje
 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.inoino.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 2. Sprzedawca (zwany zamiennie Usługodawcą) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 8. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 9. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą (dostępny tutaj: Polityka prywatności).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 11. Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie
 12. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego produktu.
 13. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://inoino.pl/sklep.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Towary oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. W celu realizacji zakupów, w ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym używanym przez Usługodawcę, Klient powinien dysponować:
  • urządzeniem z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon),
  • odpowiednio skonfigurowaną przeglądarką internetową obsługującą pliki typu cookies oraz skrypty Java Script,
  • aktywnym i odpowiednio skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej (e-mail), umożliwiającym odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 7. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Kupujący posiadało:
  • aktualny system antywirusowy,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej dotyczące bezpieczeństwa,
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .pdf / .doc / .xls
 8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący błędnie skonfigurował konto poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.
III. Zawarcie umowy sprzedaży
 1. Wszystkie ceny produktów podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową https://inoino.pl, a także drogą mailową, telefonicznie oraz za pomocą wiadomości przesłanych poprzez profile pracowni na portalach Facebook i Instagram (szczegóły w zakładce Kontakt).
 3. Zamówienia wysyłane drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
 4. W celu złożenia skutecznego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  a. wybór Towaru na stonie https://inoino.pl/sklep i dodanie go do koszyka,
  b. wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, dane adresowe i kontaktowe,
  c. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
  d. podanie danych do wystawienia faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym nazwy podmiotu, numeru NIP oraz adresu,
  e. wybór formy dostawy zakupionego Towaru,
  f. wybór formy płatności,
  g. akceptacja regulaminu Sklepu,
  h. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam i płacę” lub o równoważnej treści.
 5. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetli się podsumowanie Zamówienia, które należy potwierdzić.
 6. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
 8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz poda prawidłowe dane kontaktowe – w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 9. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy.
 10. Klient podczas składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury, która zostanie dołączona do przesyłki.
 11. Podczas składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 12. Klient może skorzystać z opcji utworzenia konta w Sklepie czyli zapamiętania jego danych przez system dla ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.
 13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
IV. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów
 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych licząc od dnia następnego, w  którym otrzyma płatność.
  Wyjątek stanowią:
  • zamówienia specjalne – produkt nie jest dostępny od ręki, a będzie wykonywany po złożeniu zamówienia – wówczas termin realizacji jest podany w opisie produktu na stronie Sklepu,
  • zamówienia na produkty personalizowane (np. znakowane haftem) lub wykonane według specyfikacji Kupującego – w takich przypadkach termin realizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem na etapie określania szczegółów zamówienia.
 2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu doręczenia.
 3. Kupujący ma do wyboru różne możliwości dostawy:
  • dostawa do paczkomatu Inpost,
  • doręczenie przez kuriera,
  • odbiór osobisty w pracowni w Zielonej Górze (po uprzednim umówieniu).
 4. Koszty dostawy zależą od sposobu doręczenia przesyłki i podane są do wiadomości Kupującego w procesie składania Zamówienia – podczas wyboru rodzaju dostawy.
  Klient może również zapoznać się z cennikiem dostaw klikając na stronie Sklepu w link Dostawa
 5. Dostawa Towaru zamówionego w Sklepie ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towar wysyłany jest na adres podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym – zamówienie może zostać anulowane.
 7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, jej niekompletność lub niezgodność zawartości z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
 8. Kupujący w razie uszkodzeń przesyłki może sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.
V. Płatności
 1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Sprzedawca nie jest czynnym płatnikiem VAT.
 2. Podczas składania Zamówienia Kupujący może wybrać formę płatności z opcji dostępnych w Sklepie. Na wskazany w Zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzyma dane niezbędne do dokonania płatności.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  • przelew bankowy na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia
  • płatność on-line – szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem Paynow.pl [UWAGA opcja w przygotowaniu]
  • płatność on-line – BLIKIEM za pośrednictwem Paynow.pl [UWAGA opcja w przygotowaniu]
  • płatność gotówką – możliwa tylko w przypadku odbioru osobistego
 4. Czas oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.
VI. Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania Towaru i jest terminem nieprzekraczalnym.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  Oświadczenie należy wysłać na adres: Katarzyna Perek-Samosiuk Pracownia INO-INO, ul. Jana Zamoyskiego 4c/10, 65-255 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kasipoczta@wp.pl.
 4. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 5. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, albo sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, które powinno zawierać:
  – dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta,
  – nazwę lub symbol zwracanego Towaru,
  – datę otrzymania Towaru przez Konsumenta,
  – numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 8. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
VII. Zwrot środków i odesłanie towaru
 1. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy: Katarzyna Perek-Samosiuk Pracownia INO-INO, ul. Jana Zamoyskiego 4c/10, 65-255 Zielona Góra.
 2. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być kompletny i zostać przesłany wraz z dowodem zakupu.
 4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy dostarczył Towar w formie darmowej dostawy lub gdy Kupujący zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.
VIII. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi
 1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne można przesłać na adres e-mail kasipoczta@wp.pl lub pocztą na adres: Katarzyna Perek-Samosiuk Pracownia INO-INO, ul. Jana Zamoyskiego 4c/10, 65-255 Zielona Góra
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt (np. wysłać przesyłką rejestrowaną na w/w adres) wraz wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, np. dostępnym pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ .
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  • nazwę zakupionego Produktu,
  • opis reklamacji,
  • datę ujawnienia się wady Produktu,
  • potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.
 7. Konsument w ramach rękojmi może zażądać od Sprzedawcy: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy w przypadku istotnej wady towaru.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy.
 9. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową.
 10. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty przesyłki, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
IX. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod adresem https://inoino.pl/ jest Katarzyna Perek-Samosiuk PRACOWNIA INO-INO z siedzibą w 65-255 Zielona Góra, ul. Zamoyskiego 4c/10, zarejestrowana pod numerem NIP 973-039-86-23 i Regon 081181790.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kasipoczta@wp.pl.
 3. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności i pliki cookies.
X. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta
 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie. Założenie Konta jest dobrowolne.
 2. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych oraz przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
 3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
  Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.
 4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 5. Kupujący, który dokonał rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia Sprzedawcy żądania usunięcia Konta rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 6. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego
XI. Formularz kontaktowy
 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych oraz prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.
XII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu on-line zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 3. Konsument posiada także prawo do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Niniejszy Regulamin Sklepu on-line wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.