Polityka prywatności i pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Tożsamość administratora danych.
 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu on-line pod nazwą https://inoino.pl jest Katarzyna Perek-Samosiuk prowadząca działalność gospodarczą “PRACOWNIA INO-INO patchwork i rękodzieło” z siedzibą w 65-255 Zielona Góra, ul. Zamoyskiego 4c/10, zarejestrowaną pod numerem NIP 973-039-86-23 i Regon 081181790.
  Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kasipoczta@wp.pl.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
II. Definicje
 1. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://inoino.pl , za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, składać zamówienia na produkty i usługi.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce prywatności rozumie się przez to: Katarzyna Perek-Samosiuk PRACOWNIA INO-INO.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 5. Pliki Cookies – niedużych rozmiarów pliki (najczęściej tekstowe), znane również jako „ciasteczka”, które są zapisywane przez stronę internetową na dysku komputera lub w pamięci na urządzeniu przenośnym. Pliki te przechowują informacje o preferencjach Użytkownika, zapewniają operacyjność strony internetowej oraz gromadzą dane analityczne.
III. Cele Przetwarzania Danych Osobowych
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • a. wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenie i realizacja zamówienia w sklepie on-line, realizacja przysługujących osobie praw związanych z wykonaniem zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc.
  • b. rejestracji i założenia konta w Serwisie,
  • c. udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
  • d. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
  • e. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.
IV. Sposoby pozyskiwania danych
 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą poprzez:
  • a. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  • b. wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie on-line,
  • c. rejestracja konta w Serwisie,
  • d. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  • e. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.
V. Zakres przetwarzanych danych
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  • a. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  • b. złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy lub adres punktu odbioru,
  • c. rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, dane logowania,
  • d. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
  • e. przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.
VI. Okres przetwarzania danych
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  • a. przez okres trwania zawartej umowy,
  • b. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  • c. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
  • d. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.
VII. Odbiorcy danych
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  • a. hostingu strony www
  • b. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
  • c. brokera usług kurierskich
  • d. prowadzenia obsługi księgowej
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe oraz obsługę płatności on-line.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  • a. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  • b. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  • c. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  • d. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  • e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  • f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.
IX. Postanowienia końcowe
 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.
PLIKI COOKIE
I. Postanowienia ogólne
 1. Serwis i Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i Sklepu – służą do przechowywania informacji takich dane logowania, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
II. Cele plików cookies
 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  • a. dostosowania zawartości stron Serwisu i Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  • b. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • c. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 2. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu i Sklepu.
 3. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
III. Akceptacja lub zmiana ustawień cookies
 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron.
 3. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu i Sklepu.
 4. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).
IV. Postanowienia końcowe
 1. Serwis i Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i Sklepu.

Polityka prywatności została zaktualizowana: 15.11.2023
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności – skontaktuj się ze mną.